Stichting De Planthof – Delkant 4, 5311 CJ Gameren – Tel 0418-561899

Stichting De Planthof

Ontstaansgeschiedenis

Stichting De Planthof is opgericht op 1 augustus 2019. De stichting is ontstaan door de fusie van twee éénpitterbesturen namelijk het bestuur van de School met de Bijbel te Gameren en het bestuur van de Juliana van Stolbergschool te Poederoijen. Per 1 januari 2021 is Eben-Haëzerschool te Leerbroek ook bestuurlijk gefuseerd met Stichting De Planthof.

De reden van de bestuurlijke fusie lag in de visie van de besturen op de toekomst. Om kwaliteit op duurzame wijze te waarborgen is het noodzakelijk om tijdig te anticiperen op ontwikkelingen. Diverse zaken hebben geleid tot de beslissing om het bestuurlijk model aan te passen. Hierbij hebben zaken als expertise en de mate van beschikbaarheid van bestuurders een rol gespeeld. Het wordt steeds moeilijker om vrijwillige bestuurders te vinden die beschikken over de juiste kennis, ervaring en tijd om de functie invulling te geven. Daarnaast hebben overwegingen rond invulling van directievacatures en overig personeel, financiële en onderwijskundige continuïteit een rol gespeeld in de besluitvorming om te komen tot een bestuurlijke fusie. Mede door deze fusie kon er een betaald bestuurder worden aangesteld die, als directeur-bestuurder, samen met het toezichthoudende bestuur het stichtingsbestuur vormt.

Betrokken scholen zijn vanuit een financieel gezonde situatie de samenwerking aangegaan. 

Een belangrijk gegeven was en is het feit dat de scholen zich herkennen in elkaars identiteit en werkwijze.

Kernopdracht / missie

Onze kernopdracht (of missie) die voortkomt vanuit de grondslag is de blijvende beweegreden van onze stichting en onderliggende scholen (waarom zijn we er als stichting en scholen) en reikt verder dan alleen resultaten behalen. De kernopdracht geeft aan wat we voor kinderen en ouders willen betekenen. De kernopdracht dient als kader, richting aangever en motivatie voor het handelen van ieder die bij de stichting en de scholen betrokken is.

Voor onze schoolorganisaties luidt de kernopdracht als volgt:

De scholen dragen er zorg voor, de haar toevertrouwde kinderen in overeenstemming met Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften te leiden, te vormen en hulp te ver­le­nen en daarmee de grondslag te leggen voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. Zij hopen hiermee te bereiken dat de kinderen een zodanige basis mee krijgen dat zij ook nadat zij volwassen zijn geworden hun taak en opdracht in gezin, kerk en maat­schappelijke samenleving zoeken te vervullen naar de eis van Gods Woord.

Identiteit staat niet op zichzelf. Het is van invloed op onze waarden die de basis vormen (op de Bijbel gegrond) voor onze normen en gedragsregels. Dat betekent dat op alle terreinen van het onderwijs de identiteit herkenbaar en tastbaar is. Denk aan:

 • Pedagogische aanpak
 • Onderwijskundige aanpak
 • Sociaal klimaat
 • Vaststelling van de leerstof

Bestuurlijk model

Het bestuurlijk model is hieronder in schema weergegeven.

De kern van het model is dat elke school haar eigen lokale kleur kan behouden met inachtneming van het Algemeen Identiteitsprofiel van Stichting De Planthof. De plaatselijke Identiteitsraden hebben blijvend zicht en grip op de aanstelling van personeel en de wijze waarop aan de identiteit wordt vormgegeven.

Groeiambitie

Stichting De Planthof wil niet uitgroeien tot een grote organisatie waaronder veel scholen vallen.

Doel is om te komen tot een bestuurlijke fusie van 5 tot 6 scholen. Deze scholen dienen zich volledig te herkennen in de identiteit van Stichting De Planthof. Deze scholen kunnen een protestant-christelijke of reformatorische achtergrond hebben. Zowel scholen met een open als een gesloten toelatingsbeleid zijn welkom.

Bestuur

Het bestuur van Stichting De Planthof bestaat uit 6 Toezichthoudende bestuurders en 1 directeur-bestuurder die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van de stichting en daaronder vallende scholen.

In het bestuur hebben op dit moment de volgende personen zitting:

 • A.A. Zweistra, voorzitter
 • C.J. van der Spek, penningmeester
 • J, Budding, secrataris
 • E.J. Koenen
 • C. Slobbe
 • K. van Wijk
 • W. Hol, directeur-bestuurder a.i.


Indien u vragen heeft, kunt u zich wenden tot de directeur-bestuurder.